ขอนแก่น ธ.ก.ส.สร้างฝายสายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ

426

ธ.ก.ส. สร้างฝาย “สายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย

ที่บ้านนาตาด หมู่ 6 ต.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยกรสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกอบพิธีเปิดฝาย”สายธารร่วมใจ สร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งอยู่ในลำห้วยโกทา โดยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของพื้นที่ในฤดูฝน น้ำจะไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลเขาน้อย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วง รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ทางจังหวัดได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแหล่งน้ำในพื้นที่รวมถึงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำต่างๆ ทำฝาย ล้างทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ ธ.ก.ส.ได้ร่วมกันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สร้างฝายน้ำล้นขึ้นที่บ้านนาตาด ม. 6 ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น  โดยจุดที่สร้างฝายนั้น อยู่ในลำห้วยโกทา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของพื้นที่ในฤดูฝนน้ำจะไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้านของตำบลเขาน้อย  จึงถือว่าเป็นฝายต้นน้ำ และ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นฝาย”สายธารร่วมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ อาชีพหลักจะทำการเกษตรทั้งปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพด ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งเป็นสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคตำบลเขาน้อย ซึ่งฝายมีชีวิตแห่งนี้จะช่วยเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ ช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และทำให้เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า การสร้างฝาชะลอน้ำ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่ของตำบลเขาน้อย เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ฝายชะลอน้ำจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน และชะลอการไหลของน้ำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งเป็นการเก็บกักน้ำไว้ในด้านอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและปศุสัตว์ ช่วยอนุรักษ์ดินน้ำปาฟื้นฟูระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี