ขอนแก่น ประกันสังคมคิกออฟทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ

421

สำนักงานประกันสังคม คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงหลากหลายช่องทาง ปลัดกระทรวงแรงงานเผย กลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโควิด19 จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือจัดหางานให้อีกทาง พร้อมมอบเงิน 15,000 บาท ตามสิทธิของสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และสิทธิด้านต่างตามกฎหมายแรงงานเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มี.ค.2563 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับการให้บริการ ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ภายหลังจากกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม ช่วยกันพัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้ได้ทำการคิดออฟเปิดโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการให้เป็นอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12,535 แฟ้ม ให้สามารถสืบคัน เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” เพื่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าสู่ระบบจัดการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวอีกว่า ทางกระทรวงแรงงานเองมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่กลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคัดกรองโรคแล้ว ผู้ที่ถูกคัดกรองก็จะกลับภูมิลำเนาไปกักตัวเองอีก 14 วัน ซึ่งในช่วงนี้ ทางกระทรวงแรงงานเองก็จะมีหน่วยงานราชในพื้นที่ลงไปดูแลประชาชนที่กลับจากต่างประเทศ และดูแลในเรื่องการทำงานหากมีการว่างงานให้สามารถเลือกทำงานได้ตามที่มีนายจ้างเปิดรับ รวมทั้งรายได้เสริมจากทางหน่วยงานอื่นๆด้วย ก็จะมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แรงงานเหล่านี้ได้มีอาชีพเสริมในช่วงกักตัว 14 วัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางพี่น้องประชาชนเองว่าจะเลือกทำงานที่ทางกระทรวงแรงงานชี้ช่องทางให้หรือไม่ และในด้านประกันสังคมเองแรงงานดังกล่าวที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 15,000 บาท ตามสิทธิ รวมทั้งสิทธิในด้านต่างๆตามสิทธิกฎหมายแรงงานด้วย