ขอนแก่น (มีคลิป)กลุ่มชาวขอนแก่นรักสถาบันฯรวมตัวแสดงสัญลักษณ์

204

กลุ่มชาวขอนแก่นรักสถาบันพระมหากษัตริย์รวมตัวแสดงสัญลักษณ์พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการอย่างเด็ดขาด กรณีที่มีบุคคลจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งในการชุมนุมของกลุ่มการเมืองซึ่งอยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชนที่มีการให้ข้อมูลเท็จต่อเด็กและเยาวชนยุยงปลุกปั่นเด็กและเยาวชนให้ออกมาชุมนุมและมีพฤติกรรมการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุม

เมื่อเวลา 10.00น. ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 กลุ่มชาวขอนแก่นรักสถาบันพระมหากษัตริย์รวมตัวแสดงสัญลักษณ์ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงสดุดีพระแม่ไทย และเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการอย่างเด็ดขาดกรณีที่มี บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการของแผ่นดิน ได้มีพฤติกรรมและการกระทำอันถือเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งในการชุมนุมของกลุ่มการเมือง ซึ่งอยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเท็จต่อเด็กและเยาวชนยุยงปลุกปั่นเด็กและเยาวชนให้ออกมาชุมนุมและมีพฤติกรรมก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุม การกระทำดังกล่าวมีความชัดเจนและน่าห่วงกังวลขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยหนังสือเรียกร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดขอนแก่นให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคมและในเขตจังหวัดขอนแก่น ดังนั้นกลุ่มชาวขอนแก่นรับสถาบันจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการใดๆหรือมีคำสั่งใดๆต่อหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขไม่ให้มีการกระทำที่จาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอีกเป็นอันขาด โดยต้องไม่ปล่อยให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสดงพฤติกรรมการกระทำที่เข้าข่ายจาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นได้อีกเลยและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ที่มีเจตนาการกระทำความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ามกลางมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบ

นายสุเนตร แก้วคำหาญ ผู้ประสานงานชาวขอนแก่นรักสถาบัน กล่าวว่าในวันนี้ที่ทางกลุ่มชาวขอนแก่นรักสถาบันได้รวมตัวกันออกมาแสดงสัญลักษณ์และยื่นหนังสือเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากที่ผ่านมามีการจาบจ้วงสถาบันในกลุ่มการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น และล่าสุดมีข้าราชการสาวรายหนึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความอันแสดงถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อคุณสมบัติการเข้ารับราชการและยังสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวขอนแก่น ซึ่งคนไทยทั้งประเทศเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิต การกระทำของข้าราชการสาวดังกล่าวทำให้จังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดำเนินการทางวินัยและดำเนินคดีต่อข้าราชการสาวรายนี้ให้ถึงที่สุดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายสุเนตร ยังบอกอีกว่าการรวมกลุ่มในวันนี้ไม่ได้เป็นการต่อต้านการชุมนมทางการเมือง ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมภายใต้กฎหมายตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคุ้มครอง อยากจะชุมนุมการเมืองก็ชุมนุมไปเราไม่ยุ่ง แต่สิ่งที่เรียกร้องในวันนี้คือยอมไม่ได้ที่ปล่อยให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจาบจ้วงล่วงเกินและโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพศรัทธาของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดขอนแก่นของพวกเราจะไม่มีเหตุการณ์จาบจ้วงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอีกเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบมีความเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป