ขอนแก่น (มีคลิป)ซีพีแรมผนึกกำลังร่วมชุมชนปลูกต้นไม้ทั้งหมู่บ้าน

170

ซีพีแรม ปักหมุดขอนแก่น ผนึกพลังร่วมชุมชนปลูกต้นไม้ทั้งหมู่บ้าน ขานรับนโยบายจังหวัดปลูกต้นไม้ให้ครบ 2 ล้านต้นภายใน 3 ปี

ที่วัดแสงศรีนิยม ม.14 บ.หนองนิยม ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE#ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ซึ่ง บ.ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ร่วมกับชุมชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต ต.ท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแกน กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดที่ได้มีการกำชับและเน้นย้ำไปทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด โดยเฉพาะกับทุกงานที่ไปร่วมนั้นจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพราะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่แล้วประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีมากมายนานับประการ ดังนั้นการปลูกต้นไม้ ที่วันนี้ชาวขอนแก่นนั้นทุกคนสามารถที่จะปลูกต้นไม้ลงในจิตใจได้แล้ว ก้าวต่อไปคือการเดินหน้าปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ที่สามารถที่จะกระทำได้ เพื่อให้ขอนแก่นมีต้นไม้ปลูกขึ้นใหม่ให้ครบ 2 ล้านต้นภายใน 2 ปีตามที่ได้ตั้งปณิธานหรือสัญญาใจร่วมกันของชาวขอนแก่นทุกคน

  น.ส.อาภาภรณ์  พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะ บริษัทฯกับชุมชน ที่มีใจตรงกันที่มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังคงเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และยังคงสามารถดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาภาวะเรือนกระจกของโลก

น.ส.อาภาภรณ์  พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ.ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

  “ วันนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขานรับนโยบายจังหวัดในการปลูกต้นไม้ให้ครบ 2 ล้านต้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ บ.หนองนิยมแห่งนี้ ที่จะกลายเป็นปลอดของชุมชนด้วยการที่ต้นไม้นั้นจะผลิตก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร เพราะซีพีแรมยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคมในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานซีพีแรม ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลต่อไป