ขอนแก่น จัดใหญ่งานออกพรรษาวิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL

186

ขอนแก่นจัดใหญ่ งานประเพณี ออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นชาวขอนแก่น พร้อมทั้งปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ลืมวัฒนธรรมอันดีงาน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 1 ต.ค.2563 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นำพร้อมคณะ ร่วมในขบวนแห่งานประเพณี ออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL” โดยขบวนแห่ในปีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน คณะครูอาจารย์ นักเรียน คุ้มวัด พี่น้องชุมชน ทั้ง 95 ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 2,000 คน โดยมีการ ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษา และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่น ที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการมีวินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญู สำนึกรักท้องถิ่น และความสามัคคีของคนขอนแก่น โดยใช้วัสดุที่เน้นเพื่อให้เป็น Low Carbon City ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ อีสาน”  ประกอบด้วย 5 ขบวน คือ 1.ขบวน “พุทธบูชา พุทธกตัญญู” 2.ขบวน “สืบสานประเพณี  บุญออกพรรษา”  3. ขบวน “รังสรรค์ประทีป  งามวิจิตรโสภา” 4.ขบวน “ถวายเป็นพุทธบูชา  ล่องธารากลางวารี”  5.ขบวน “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”  ทั้งนี้ ขบวนแห่จะเริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่น มุ่งหน้าไปยังเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ต่อมาในเวลา 19.00 น. ที่เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมฮ้านประทีปของชุมชนต่างๆ ที่ได้นำมาจัดประกวดความสวยงาม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการจัดงาน สำหรับประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4  ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน   อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น   ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล  สร้างสังคมแห่งความสุข”  และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วิถีอีสาน วิถี NEW NORMAL”