ขอนแก่น กรมชลประทานเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้

429

คนเวียงเก่ามีเฮ กรมชลประทานเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ พัฒนาพื้นที่ให้มีน้ำกินน้ำใช้ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอนาคต

เมื่อเวลา15.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมรับฟังวามคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายชัชวาล ก้านจักรนายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยนาย สมชาติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงที่มาที่ไป ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้  ในพื้นที่ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และภาพรวมของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ กักเก็บน้ำได้เท่าไหร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยหรือช่วยเหลือด้านชลประทานแก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่อย่างไร และเกษตรกรในพื้นที่ ที่เดือดร้อน จะมีการดูแลกันอย่างไร ว่า เนื่องจากเมื่อปี 2551 ประชาคมคนรักเวียงเก่าได้ทำหนังสือเสนอ ถึง ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ขอรับการสนับสนุนโครงกรก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำเพื่อเมืองเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองเก่พัฒนา และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสูง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำทำ การเกษตรต่อมาในปี 2554 สำนักบริหารโครงกร โดยกลุ่มงานวางโครงการ ได้สำรวจสภาพพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งประชุมรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงกร ปรากฏว่าโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้เลื่อนจุดที่ตั้งขึ้นไปค้นเหนือน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อที่ทำกินของประชาชนให้น้อยที่สุด กำหนดชื่อโครงการเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้

การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้จะมีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี คือเริ่มในปี 2565 เป็นต้นไป แต่อาจจะมีการล่าช้า เพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกฝ่ายคิดถึงความเดือดร้อนในยามที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อใช้ในทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอัตลักษณ์ในตัวเองที่มีทำนบดินที่สวยงาม ส่วนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ จังหวัดขอนแก่น ใช้งบประมาณ 800-1,000 ล้านบาท ใช้การได้หลายร้อยปี

นายสุรชาติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของผลกระทบที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่นั้น เบื้องต้นมีเกษตรกรที่ทำไร่อ้อย และทำนา เดือดร้อนประมาณ 30 รายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำกิน ที่มีเอกสาร และไม่มีเอกสาร,กลุ่มบ้านพักอาศัย กระท่อมที่พัก,กลุ่มปลูกต้นไม้ สวนยาง สวนผลไม้ เกษตรกรเหล่านี้จะได้รับการเยียวทุกราย โดยกรมชลประทานและจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดูแล  ฉะนั้นขณะนี้ทุกขั้นตอน กำลังเดินหน้าไปอย่างครบถ้วน และเมื่อทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ก็จะลงมือสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ ในปี 2565 ทันที 3 ปีก็จะเสร็จเรียบร้อย