ขอนแก่น เดินหน้าโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

159

จังหวัดขอนแก่นและโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ 1 ข้าราชการต่อ 2 ครัวเรือนที่ฐานะยากจน
       

ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจ.ขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาความยากจน  ลดความเลื่อมล้ำของสังคมในการพัฒนายกระดับขอนแก่น ให้เป็น KhonKaen Smart City อย่างแท้จริง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่  ผลึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ ‘รู้จักเติม  รู้จักพอ  และรู้จักแบ่งปัน’ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน โดยมีแนวความคิดให้ข้าราชการ 1 คน จับคู่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน 2 ครัวเรือน ซึ่งมีข้าราชการคู่เสี่ยวทั้งสิ้นจำนวน 726 คน และมีภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ เป้าหมาย 1,174 ครัวเรือน
       

ทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ  ในการประชาสัมพันธ์การรับรู้  การจัดการบริหาร  ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ  อาชีพ  และรายได้ มิติด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาพและสาธารณสุข  มิติการศึกษา  มิติด้านที่อยู่อาศัย  สังคมชุมชน และความคิดสร้างสรรค์  และมิติด้านสวัสดิการแห่งรัฐ